Voorstel Koolmees voor versoepelen NOW-controles

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees een zestal maatregelen aangekondigd omtrent de administratieve lasten rond de controle van de NOW-regeling. Deze maatregelen verlichten de administratieve lasten van werkgevers aanzienlijk.

Koolmees besloot hiertoe na signalen van sociale partners, brancheorganisaties, waaronder CLC-VECTA, ondernemers en de accountantsvereniging NBA over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde. Het betreft de nieuwe controleregels van NOW-subsidies vanaf het laatste kwartaal vorig jaar.

Een goede controle naar de juiste besteding van de steunmaatregelgelden is belangrijk, want het belastinggeld moet wel op de goede plek terechtkomen terwijl de administratieve lasten van ondernemers niet onevenredig hoog zijn.

De zes maatregelen van de minister verlichten de administratieve lasten van werkgevers aanzienlijk, met name voor de werkgevers die een kleiner subsidiebedrag ontvangen en daarvoor een derdenverklaring moesten aanleveren.

  • Voor de NOW3 en NOW4 wordt het drempelbedrag voor de derdenverklaring verhoogd naar €40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Door het verhogen van het drempelbedrag is er minder snel een derdenverklaring nodig en dit biedt een flinke lastenverlichting.
  • De huidige bovengrens van 125.000 euro wordt gehandhaafd, omdat boven dit bedrag een accountantsproduct volgens het Uniform Subsidiekader verplicht is. Wel gaat deze grens bij NOW 3 en 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  • Als een onderneming van twee of drie tranches van NOW 3 gebruik heeft gemaakt kan de accountant de opdracht voor die verschillende tranches beschouwen als 1 opdracht
  • Als de ondernemer ook gebruik maakt van NOW 4, kan die controle bij de gezamenlijke controle voor NOW 3 worden betrokken
  • Bij bedrijven die gebruikmaken van de werkmaatschappijregeling en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan 375.000 euro, mag een verklaring met beperkte mate van zekerheid gevraagd i.p.v. redelijke zekerheid. Dat wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor NOW 3 en NOW 4
  • Een verduidelijking over de beperking van werkzaamheden voor het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring, voor bedrijven die de financiële administratie al door een deskundige derde laten uitvoeren en die partij ook de vaststellingsaanvraag doet.

Koolmees benadrukt dat controle op een juiste besteding van de NOW-subsidie belangrijk is en blijft als evenwicht voor een juiste besteding van belastinggeld en de administratieve lasten van werkgevers. Hij hoopt met deze zes verlichtingen een nieuwe evenwicht gevonden te hebben.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.