Hoe ziet de wereld van de verenigingen er uit?

Met die vraag is MOS een traject gestart, bestaande uit interne sessies en daarop volgend een onderzoek onder verenigingen en deskundigen. Dat heeft geleid tot een omvangrijke inventarisatie van meningen, interpretaties en verwachtingen. Onderdelen van die inventarisatie vormen mooie bouwstenen voor een toekomstbeeld vanuit verschillende perspectieven. Voor dit onderzoek zijn binnen de verenigingen verschillende doelgroepen benaderd: bestuursleden, Young Professionals (35-) en leden boven de 35 jaar.

Daarnaast zijn vanuit de omgeving van de vereniging enkele deskundigen bevraagd die hun kennis en ervaring in verenigingsland hebben opgedaan als adviseur, manager of opleider.

De belangrijkste bevindingen:

Wat zijn de redenen om aangesloten te zijn bij professionele vereniging?
Bestuur
• Vakinhoudelijke kennis/ ervaring opdoen en delen (kruisbestuiving) (62%)
• Netwerken (24%)
• Sterke positie en collectief (14%)
Leden
• Vakinhoudelijke kennis/ ervaring opdoen en delen (kruisbestuiving) (91%)
• Netwerken (73%)
• Voor het collectief (18%)
Young Professionals(YP)
• Vakinhoudelijke kennis/ ervaring opdoen en delen (100%)
• Netwerken (67%)
• Persoonlijke ontwikkeling (33%)
• Versterken positie beroepsgroep/behalen keurmerk (33%)

Wat zijn actuele thema’s ten behoeve van vernieuwing en ontwikkeling?
Bestuur
• Meer focus op thema’s zoals duurzaamheid, vernieuwing,digitalisering, automatisering, social media etc. (29%)
• Modernisering/professionalisering vereniging (19%)
• Vraag gestuurd inspelen op de behoefte van leden (14%)
• Professionelere werkwijze en uitstraling vereniging (10%)
Leden
• Meer focus op thema’s zoals duurzaamheid, vernieuwing,digitalisering,automatisering, social media etc. (36%)
• Modernisering/professionalisering vereniging (18%)
• Vanbelangenvertegenwoordiger naar kennisbron (9%)
YP
• Werkenaanvernieuwing, verjonging(33%)
• Aandacht voor digitalisering (ook social media etc.) en automatisering (33%)
• Fusering met aanpalende (beroeps) verenigingen (17%)
• Meer richting community (17%)

Wat zijn de verbeterpunten voor verenigingen?
Bestuur
• Beter communiceren en meer transparantie en openheid (33%)
• Leden meer verbinden en betrekken (29%)
• Focus op toegevoegde waarde (24%)
• Meer promotie en naamsbekendheid (24%)
Leden
• Focus op ontwikkeling en vernieuwing (36%)
• Leden meer verbinden en betrekken (27%)
• Beter communiceren en meer transparantie en openheid (18%)
• Meer vakinhoudelijke ondersteuning (18%)
YP
• Meer toegevoegde waardecommuniceren (50%)
• Aandacht voor jonge en ofaankomende professional (33%)
• Modernisering van de vereniging (33%)
• Hoge drempel tot ondernemen binnende vereniging verlagen (17%)

Wat zijn, in termen van vernieuwing en ontwikkeling, actuele thema’s bij verenigingen?
Deskundigen in verenigingsland
• Concurrentiepositie van het beroep t.o.v. andere beroepen en het organiseren van onderscheid op basis van kwaliteit.
• Organiseren op internationaal niveau en het toenemend belang van Europese en mondiale koepels.
• Het belang van maatschappelijk verantwoord en duurzaam opereren neemt toe. De vereniging kan haar rol pakken en stimuleren dat de hiermee gepaard gaande innovatiekansen de concurrentiepositie van de hele branche- of beroepsgroep verstevigt.
• Voorbij de geijkte kaders van de vereniging wordt gezocht naar netwerken en samenwerking op gezamenlijke thema’s.
• Hoewel ingewikkeld en schijnbaar nog ver van ons bed, zal Artificial Intelligence een belangrijke rol gaan spelen in het functioneren van verenigingen. Hetzelfde geldt voor
omgaan met big data, digitalisering en automatisering in het algemeen.
• Aanpassen van vormen van verenigingen (vaker Facebook groepen, LinkedIn groepen, crowdfunding, verenigen rond thema’s, co-creatie met leden, etc.)
• Loslaten van bepaalde structuren en gewoontes, zoals plannen maken door de vereniging en het vaak stroperige besluitvormingsproces, en soms gewoon stoppen met bepaalde dienstverlening of stoppen met de vereniging.
• Naast waarde toevoegen voor leden, waarde toevoegen voor de samenleving.
• Bottom up (meer vanuit de leden werken, dan vanuit het bestuur/bureau).
• Flexibilisering lidmaatschap (in tijd en in thema’s).
• Experimenteren (en accepteren dat sommige zaken niet aanslaan en er dan weer mee stoppen)

Welke veranderingen worden verwacht bij verenigingen in de aankomende 5 tot 10 jaar?
Deskundigen in verenigingsland
• Toenemende noodzaak tot innovatie en daarbij behorende schaalvergroting en internationalisering. Daarmee samenhangend een afnemend belang van Nederlandse (branche)organisaties en een toenemend belang van Europese (branche)organisaties.
• Nieuwe institutionele arrangementen voor ZZP’ers.
• Bij kleinere traditionele verenigingen verdere krimp. Dat betekent of fusie of stoppen. De groten gaan gestaag door.
• Nieuwe business- of verdienmodellen.
• Andere relaties met hun ‘achterban’; niet alleen traditioneel lidmaatschap (blijft wel belangrijk), maar ook laagdrempelige tussenvormen, waarin mensen of bedrijven kunnen deelnemen aan beroeps- of brancheverenigingen.
• Bestaande verenigingen krijgen steeds meer ‘concurrentie’ van andere verenigingsvormen. Verenigingen gaan nadenken hoe zij relevant blijven. Wat de uitkomst van dat proces is, zal voor elke vereniging anders zijn, omdat elke vereniging zich in een andere sector bevindt.
• Anticiperen op vergrijzing. Steeds meer jonge mensen worden geen lid van verenigingen. Verenigingen zullen hier een antwoord op moeten zien te vinden.
• Door digitalisering hebben leden de vereniging steeds minder nodig. Daardoor zullen ledenaantallen teruglopen.
• Collectieve belangenbehartiging van een vereniging vaak redelijk onzichtbaar voor de individuele leden. Hier moeten verenigingen iets mee.
• Verenigingen worden vertraagd door de structuren, zoals statuten en ledenvergaderingen e.d. Hier zou flexibiliteit in moeten worden aangebracht, anders blijven leden niet.
• Verenigingen moeten steeds meer laten zien hoe zij bijdragen aan de samenleving in zijn geheel, hoe zij maatschappelijk relevant zijn.
• Verenigingen zijn vrij conservatieve organisaties, die niet snel van koers veranderen.
IT-leveranciers
• Verdergaande digitalisering, zonder de menselijke maat te laten verdwijnen. Zoek naar de juiste balans daarin.
• Verzakelijking van de verenigingswereld, in die zin dat leden de vereniging meer zullen afrekenen op wat er wordt ‘geleverd’. Dat zou nog wel eens het einde van sommige verenigingen kunnen betekenen.

Hoe kunnen verenigingen de jonge generatie professionals aan zich binden?
Deskundigen in verenigingsland
• Door ze verantwoordelijkheid te laten dragen.
• Het is geen ‘doelgroep’, het zijn degenen die het straks overnemen.
• Verenigingen moeten zichtbaar aanwezig zijn in scholen en opleidingen: gastdocentschappen, stagebemiddeling, sponsoring en (mede) organiseren van evenementen,
toekenning van scriptieprijzen, ondersteunen van facultaire studieverenigingen.
• Zich te laten zien als netwerk- en ervaringskans (Kans om tijdens de studie al deel te nemen aan
verenigingsactiviteiten en daar eventueel al actief te zijn
(ook goed voor het cv).
• Door de echte vragen van die generatie op te pakken.
• De vereniging moet luisteren naar de jonge generaties. Hoe zien zij de toekomst en hoe kijken zij aan tegen verenigen als middel om bepaalde doelen te bereiken.
• Lidmaatschappen van verenigingen flexibeler maken, zodat leden zich rond bepaalde thema’s kunnen verenigen (en verenigen voor een bepaalde tijd).
• Besluitvorming flexibeler, sneller en digitaler.
• Meer bottom up werken. Dat activeert jonge mensen.
• In opleidingen aandacht besteden aan het belang van verenigingen en verenigen als middel om doelen in de maatschappij te bereiken.
• In de vereniging een loopbaanpad voor jonge professionals.
IT-leveranciers
• Voor jongeren geldt veelal niet dezelfde ‘onvoorwaardelijke’ betrokkenheid bij verenigingen, zoals dat bij de oudere generaties het geval is. Dus de vraag stellen aan degenen
die lid zijn, waarom zij dat zijn. Via contact met werkgevers jongeren kennis laten maken met de vereniging en putten uit de kennis van werkgevers, hetzij jongeren bij de organisatie betrekken.
• Blijven onderzoeken en vragen waarom leden lid zijn en dit zien te versterken.

Tot slot

Over het (ver)binden van de jonge generatie:
Amerikaanse collega-verenigingsprofessionals zien het werk maken van de persoonlijke benadering als hét thema voor het toekomstig succes van verenigingen. Daarbij zal AI een steeds grotere rol gaan spelen. Je hoeft het, volgens de Duitsers, niet als probleem te zien
als jongeren de weg naar de vereniging niet weten te vinden.
Als zij eenmaal wat ouder zijn en wat verder in hun carrière,
komt de belangstelling voor de vereniging alsnog

Bekijk hier het rapport

Meer informatie: www.mos-net.nl