Nieuws  

In dit laatste artikel* n.a.v. het onderzoek Live Communication 3.0 wordt een aanzet gegeven tot nieuwe businessmodellen in de keten van de live communication branche, een keten die door de grote diversiteit aan ontmoetingen zeer divers is.

De belangrijkste onderzoeksvraag van opdrachtgever CLC-VECTA was om scherp te krijgen waar de leden van CLC-VECTA in de toekomst mee te maken krijgen.
Directeur Riemer Rijpkema omschrijft de opdracht als volgt: "Neem afstand van traditionele waarden en de vanzelfsprekende modellen en kijk hoe het anders kan. Het moeten modellen zijn waar leden zich aan kunnen spiegelen in de zin van zo zou het ook kunnen, zodat dat meegnomen kan worden in de afweging als er strategische keuzes gemaakt moeten worden. Het is een utopie om te veronderstellen dat je nu in staat bent om te voorspellen hoe het business model er over 5 jaar uit ziet. Je kunt wel anticiperen op het feit dat modellen een bepaalde richting uitgaan. Daar moet je juist nu tijd voor maken om straks niet de boot te missen".

Bij het formuleren van de huidige businessmodellen is gebruik gemaakt van het Business Model Canvas (het in kaart brengen van de eigen business), waarbij waardepropositie het vertrekpunt is: wat is de toegevoegde waarde die een bedrijf biedt of welk probleem lost een bedrijf op, waarvoor de klant wil betalen. Daarnaast is de klant essentieel (klantsegmenten) en wat is het uiteindelijke verdienmodel in termen van kosten en opbrengsten. Veranderingen in de bedrijfsvoering leiden vaak tot aanpassingen in een of meerdere bouwstenen van het businessmodel. Maar leidt dat ook tot compleet nieuwe businessmodellen, waarvan sprake is als een activiteit ingrijpt in essentiële bouwstenen uit het Business Model Canvas, zoals een substantiële verandering van de waardepropositie, nieuwe klantsegmenten en nieuwe verdienmodellen.

Min of meer nieuwe businessmodellen

In het onderzoek is op basis van de huidige businessmodellen en bestudering van trends en gesprekken met ondernemers en deskundigen in de sector gekeken naar min of meer nieuwe businessmodellen:

Accommodaties

 • De omgeving van de locatie wordt steeds belangrijker uit oogpunt van beleving maar ook vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen middels een bijdrage aan de stad of regio. Daarbij richten accommodaties zich ook op nieuwe doelgroepen buiten de live communication branche (inwoners, toeristen, ZZPers) door investeringen in horeca, hotels, bioscopen, etc en kantoorfaciliteiten. De grote accommodaties zijn hier al mee bezig, zoals RAI Amsterdam, Jaarbeurs en Rotterdam Ahoy, maar ook in de regio vinden dergelijke initiatieven plaats. Afhankelijk van de positie in de gebiedsontwikkeling leidt dit tot nieuwe inkomsten (pacht, huur etc). Dit alles levert een positieve associatie op voor de locatie waardoor het makkelijker wordt om met partijen samen te werken;
 • Verbreden van de dienstverlening door meer toegevoegde waarde te leveren aan organisatoren om deze te ontzorgen en te faciliteren gedurende de hele customer journey van de deelnemer/bezoeker (venue apps, bezoekersregistratie, matchmaking, signing, e.d). Deze dienstverlening levert tevens (big)data op van bezoekers/deelnemers, waar grote behoefte aan is;
 • Als accommodaties hun rol als kennispartner verder uitbouwen en zelfs eventueel mede risico dragen in events van andere organisaties zou dit een nieuw businessmodel kunnen worden;
 • De consument is op zoek naar andere belevenissen, die bijzonder en intenser zijn. Bijzondere locaties kunnen deze extra beleving geven, denk aan musea, fabriekshallen, etc. Echter de kwaliteit van deze locaties is op het gebied van techniek, catering en AV niet altijd optimaal. Hier ligt een kans voor accommodaties om deze diensten op nieuwe bijzondere locaties aan te bieden of de explotatie zelf ter hand te gaan nemen; 
 • Accommodaties zouden een (online) lab kunnen initiëren of faciliteren waarin geëxperimenteerd wordt met AV, ICT en andere bedrijven om een state of the art locatie te worden. Opdrachtgevers en deelnemers kunnen zo ook betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen om produkten en diensten beter te maken (co-creatie).

Organiserende bedrijven (PCO's, beurs- en evenementenorganisatoren)

 • Bedrijven willen steeds vaker één aanspreekpunt voor de marketing (full service), immers een event wordt steeds bewuster ingezet als vast onderdeel van een marketingtraject. Organisatoren kunnen hun dienstverlening verbreden en optreden als een full service marketingbureau, waarbij ze eventueel ontbrekende kennis via doorverwijzing naar specialistische onderaannemers kunnen bieden;
 • De customer journey gedurende het hele jaar wordt steeds belangrijker, immers de bezoeker/deelnemer is ook buiten het live event op zoek naar informatie, netwerk,etc. Organisatoren met een pro-actieve houding en kennis van zaken in deze kunnen hiermee extra business genereren: organiseren van nieuwe ontmoetingen op andere locaties, verrassende crossovers met partijen die zich op dezelfde doelgroep richten, investeren in communitybuilding.

Faciliterende bedrijven (toeleveranciers)

 • Meer samenwerking in de keten leidt tot verbetering van de klant-experience en tot verlaging van kosten. Dat pleit voor een platformgedachte waarbij bijv. een standbouwer al vanaf het ontwerp de klant laat meedenken (co-creatie) en andere faciliterende bedrijven (techniek, AV, maar ook het marketingbureau) erbij betrekt;
 • Live events worden steeds meer onderdeel van de marketingmix. Door als faciliterend bedrijf zelf marketingpartner te worden van een klant, wordt een proactieve blijvende relatie opgebouwd. Ook hier geldt dat er dan wel kennis over marketing moet zijn en dat in de advisering over marketing activiteiten een full service dienstverlening aangeboden kan worden (zelf doen, via doorverwijzing of met specialistische onderaannemers). Ook het omgekeerde vindt plaats: marketingbureaus die zelf namens de opdrachtgever live communication activiteiten gaat organiseren;
 • Op dit moment wordt nog veelal maatwerk geleverd maar een faciliterend bedrijf zou ook, naast maatwerk, standaardisatie kunnen leveren om daarmee nieuwe markten aan te kunnen boren. Dit vraagt wel om een andere klantrelatie en distributiekanalen;
 • 'Building as a service' oftewel sturen op output, waarbij het bijvoorbeeld niet gaat om het leveren van lampen maar om het garanderen van licht. Dit is een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij investeringen worden terugverdiend via beheer en onderhoud van installaties, waar wel de nodige risico's aan vast zitten.

Nabeschouwing

De live communication branche is een behoudende sector waar de meeste bedrijven sterk aanbodgericht zijn. Voor meerdere bovenstaande businessmodellen is samenwerking, vanuit de toegevoegde waarde voor de klant, een voorwaarde, maar dat zal lastig zijn.
Daarnaast zijn specialisatie en onderscheidenheid essentieel. Verder zit er een enorme potentie in co-creatie met de doelgroep, waardoor meer behoefte ontstaat om via platforms informatie te delen.

Tot slot vroeg de redactie van CongresWereld zich af of kleinere organisatie in de branche ook in staat zijn om aan te haken op bovenstaande businessmodellen.
Riemer Rijpkema ziet dat als volgt: "Waar het om gaat is dat ook bij kleine partijen een bewustwording in gang wordt gezet om op een andere manier te gaan denken, dat ze zich vooral moeten oriënteren hoe anderen het doen en vervolgens vaststellen waar jezelf echt goed in bent. Waar zit mijn kracht en zorg dat je daar beter in wordt, dat je je daarin onderscheidt en dat je partijen om je heen verzamelt die met jou de propositie naar de klant beter maakt".

Toekomst

De CLC-VECTA gaat komend jaar zelf verder door open met de diverse stake holders te praten om tot andere modellen te komen die uiteindelijk niet alleen leiden tot een andere manier van organiseren, maar vooral ook om het met elkaar te doen (verdiepen in elkaars business en er over communiceren) door je netwerk te onderhouden en daarmee de juiste mensen om je heen te verzamelen.

*in deze reeks verschenen eerder de volgende artikelen:
-Maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen Live Communication branche

-Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication

©Redactie CongresWereld/MGM
 

Plaats op:
Datum: 22 maart 2018
Bron: CLC-VECTA
Gerelateerde artikelen  
27-03-2018 Redactie Live Communication 3.0: aanzet tot nieuwe businessmodellen
25-01-2018 Nieuws Live Communication 3.0: er is toekomst voor de branche
30-01-2018 Redactie Resultaten onderzoeksrapport Live Communication 3.0: er is toekomst voor de …
19-03-2018 Redactie Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication …
08-03-2018 Nieuws Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,7 seconden.