Nieuws  

Een vitale samenleving. Daaraan levert SenterNovem een bijdrage door het bevorderen van duurzaamheid en innovatie. Waar welvaart en welzijn in evenwicht zijn voor deze en volgende generaties. Door steeds grenzen te verleggen met ideeën, kennis en producten.
In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren. Uw organisatie kan daarvan profiteren, onder meer door subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie.

Aankondiging:
SenterNovem heeft onlangs de aanbesteding aangekondigd om met een aantal bureaus een raamovereenkomst aan te gaan voor de conceptontwikkeling, logistieke organisatie, uitnodigings- en registratietraject, standbouw en audiovisuele-/IT-middelenorganisatie van evenementen.
Hieronder treft u een korte beschrijving (meer details in de bijlage).
Sluitingsdatum is: 03/11/2008
 

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
SenterNovem, Catharijnesingel 59 , 3511 GG  Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl
Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende dienst: http://www.senternovem.nl

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:Openbare aanbesteding inzake Evenementen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.
Categorie diensten: nr. 27.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Den Haag.
NUTS code: NL332.
II.1.3) De aankondiging betreft: De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst: Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen.
Aantal: 15
Looptijd van de raamovereenkomst: Jaar/jaren: 4
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst: 4.920.000 EUR
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Evenementen: conceptontwikkeling, logistieke organisatie, uitnodigings- en registratietraject, standbouw en audiovisuele-/IT-middelen
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 79950000
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 2460000 EUR
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT: Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/11/2008 - 12:00.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

Hieronder vindt u de pdf van de aanbesteding en kunt u doorklikken naar de de website met de aanbestedingsdetails.
Aanbesteding SenterNovem evenementen.pdf
De volledige aanbesteding, inclusief contractdocumenten kunt u hier vinden.

Plaats op:
Datum: 29 oktober 2008
Categorie: Aanbestedingen
Gerelateerde artikelen  
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding Keramiekmuseum Princessehof: Projectmanagement manifestaties
05-01-2009 Nieuws Senter Novem sluit raamovereenkomsten voor evenementen
06-11-2008 Nieuws Aanbesteding: Organisatie internationaal congres voor Ministerie SZW
17-06-2008 Redactie UWV aanbesteding Vergader- en Verblijflocaties
04-01-2010 Nieuws Aanbesteding: Intermediair voor overnachtingen en vergaderaccommodaties voor …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,53 seconden.