Nieuws  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn organiseert in oktober 2009 een internationale tweedaagse wetenschappelijke conferentie. Doel van de conferentie is om Internationaal en Nederlands onderzoek en praktijkervaringen op het gebied van work-life balance te presenteren en uit te wisselen. De conferentie dient veel publiciteit te genereren. Na afloop worden de opbrengsten in boekvorm uitgebracht. Er zal een internationale call for papers worden gedaan.

Voor de organisatie van het congres is het ministerie op zoek naar een organisatiepartner, die middels deze aanbesteding gekozen moet worden. Indienen kan tot 11november!

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Diensten.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV  Den Haag (NL). t.a.v.: Mw. E. Roozen. Tel.: 070-3335166. Fax.: 070-3334032. E-mail: inkoop@minszw.nl.  
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.minszw.nl
 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV  Den Haag (NL). t.a.v.: Mw. M. van Es. Tel.: 070-3335727. Fax.: 070-3334032. E-mail: inkoop@minszw.nl. 
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:  www.aanbestedingskalender.nl, (NL). 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:  Organisatie Internationale conferentie Taskforce Deeltijd Plus
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:  Diensten.
Categorie diensten: nr. 27.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Nederland.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:  De organisatie en begeleiding van een internationale tweedaagse wetenschappelijke conferentie. Te houden in oktober 2009. Doel van de conferentie is om Internationaal en Nederlands onderzoek en praktijkervaringen op het gebied van work-life balance te presenteren en uit te wisselen. De conferentie dient veel publiciteit te genereren. Na afloop worden de opbrengsten in boekvorm uitgebracht. Er zal een internationale call for papers worden gedaan. 
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):  79951000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):  Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:  Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:  Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:  Geraamde waarde zonder BTW: 300.000,-- EUR
II.2.2) Opties:  Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:  Begin: 01/01/2009. Voltooiing: 31/12/2009.


III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:  Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie beschrijvend document
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:  Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen:Als minimum eis geldt dat Inschrijver in de laatste twee afgesloten boekjaren een totale omzet aangaande het specifieke onderwerp van onderhavige opdracht heeft behaald van minimaal € 600.000,--
III.2.3) Vakbekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen: Als minimumeis geld dat de Inschrijver twee (2) afgeronde referentieopdrachten dient te overleggen die de afgelopen drie jaar zijn verricht en qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met de onderhavige aanbesteding. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het format bijlage 5 bij dit Beschrijvend Document Via de referentie-opdrachten dient specifiek aangetoond te worden dat:

  • Inschrijver aantoonbare ervaring heeft met de organisatie en begeleiding van internationale en wetenschappelijke conferentie, met als voertaal Engels.
  • Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met en toegang tot de gewenste doelgroep.
  • Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met creatieve, ludieke werkvormen te gebruiken tijdens conferenties.
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:  Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:  Neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:  Neen.

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:  Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:  Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:  FZ/CIBA/2008/23759
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:  Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/11/2008 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  11/11/2008 - 14:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:  Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:  Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:  11/11/2008 - 14:15.
Plaats: Den Haag

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
 Neen.
VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
 Neen.
VI.3) NADERE INLICHTINGEN: 
 U kunt de aanbestedingsdocumenten downloaden van www.aanbestedingskalender.nl
VI.4) Beroepsprocedures:
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Fax. 070-3334032. 
 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
 
VI.4.2) Instellen van beroep:
 Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
 Rechtbank Den Haag, 
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
 29/09/2008.

Hieronder vindt u de pdf van de aanbesteding en kunt u doorklikken naar de de website met de aanbestedingsdetails.
Aanbesteding Ministerie SZW
De volledige aanbesteding, inclusief contractdocumenten kunt u hier vinden.

 

Plaats op:
Datum: 6 november 2008
Gerelateerde artikelen  
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding SenterNovem inzake Evenementen
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding Keramiekmuseum Princessehof: Projectmanagement manifestaties
17-06-2008 Redactie UWV aanbesteding Vergader- en Verblijflocaties
19-06-2009 Nieuws Aanbesteding: Organisatie Internationale Kinderarbeidconferentie 2010
24-09-2009 Nieuws Aanbesteding: Evenementenorganisatie voor Ministerie BZK
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,67 seconden.